عناوین مهــم
نظر سنجــی
آمار بازدید کنندگان
تاکنون: 76237

این ماه: 324

این هفته: 131

دیروز: 30

امروز: 4
محورهای موضوعی
این کنگره می­ کوشد ضمن ارائه و مستندسازی دستاورد­های پژوهشی، با ایجاد فضایی مناسب، فرصتی جهت تعامل صاحب نظران و اندیشمندان فراهم آورده و با ارتقاء دانش و مهارت شرکت کنندگان ، نقش و جایگاه تکنولوژی های آموزش بهداشت و ارتقاء  سلامت در بهبود سلامت جوامع را تبیین نماید 

محور اصلي کنگره :

تکنولوژیهای نوین در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

زير محور هاي پيشنهادي:

1) تکنولوژیهای نوین آموزشی در آموزش بهداشت

 • کاربرد تکنولوژی های نوین در توسعه سواد بهداشتی
 • تکنولوژیهای نوین استفاده از ابزار های الکترونیک سیستم های هوشمند ارتباطی (تلفن همراه و....) وب و اطلاع رسانی ،تصویری و نوشتاری
 • نياز سنجي و ارزشيابي در تکنولوژی های نوین  در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • روشهاي آموزش و يادگيري موثر مبتنی بر تکنولوژی های نوین اموزشی
 • رسانه های دیجیتال و سلامت
 • بازیهای رایانه ای و سلامت 
 • عکاسی در آموزش بهداشت  و ساير موارد
 

2) نقش تکنولوژی های نوین درعوامل اجتماعی موثر برارتقای سلامت

 • عدالت اجتماعي و ارتقای سلامت جامعه
 • سياست هاي بهداشتي ارتقای دهنده سلامت
 • رسانه هاي جمعي و مسئوليت اجتماعي در توسعه سلامت
 • ارتقایN.G.O ها و سازمان هاي دولتي در ارتقای سلامت جامعه
 • حذف عوامل آسیب رسان و مخاطرات سلامت
 • توانمند سازي  و مشارکت جامعه در ارتقای سلامت
 • توانمندسازی متخصصین رشته های آموزش بهداشت وارتقای سلامت

3) محيط هاي ارتقا دهنده سلامتي

 • تکنولوژی های نوین در خانواده،مدرسه،محیط کار،بیمارستان های ارتقای دهنده سلامت
 • تکنولوژی های نوین در محیط و مخاطرات محیط زیست
 • تکنولوژی های نوین در ایجاد شهر سالم ، جامعه سالم
 • نقش تکنولوژی های نوین در مداخلات جامعه محور ارتقای سلامت
 • نقش تکنولوژی های نوین در ارتقای سلامت مواد غذایی

 

4)سلامت گروههاي خاص

 • تکنولوژی های نوین در ارتقای سلامت سالمندان،مادر و کودک، نوجوانان، جوانان، جمعیت شاغل
 • تکنولوژی های نوین در بهداشت حرفه ای و ارتقای سلامت در جمعیت شاغل

  5) رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت

 •  کاربرد تکنولوژی های نوین در رفتارهاي ارتقادهنده سلامتی(جسماني،روانی ،اجتماعی ،فرهنگی،معنوی........)  
 • تکنولوژِیهای نوین در آموزش سلامت تغذیه
 • تکنولوژی های نوین آموزشی در رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در گروه های پر خطر
 • تکنولوژی های نوین آموزشی در رفتارهای ارتقادهنده سلامت در بیماری های واگیر
 •  تکنولوژی های نوین آموزشی در رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در بیماریهای مزمن
 • تکنولوزی نوین آموزشی و اصلاح رفتار

 

6)تکنولوژی های نوین در کنترل بحران ها، حوادث و ارتقای سلامت


آخرین اخبار همایش
    
1